දෙසැම්බර් සාදය….!!

ගේබ්‍රියෙල් බලනු….! කුරුසිය මත නැවත ලේ….
උණු, උණු නව ලේ සළකුණු….
ඔහුගේ නොවේ…ඔහුටය කියා මැරූවන්ගේ….
මිනිසුන්, සතුන්, සහසින්, සත සහසින්….
ඔහු වඩා පිළිකෙව් කළවුන්….
ඔහුගේ වත සදා දෙන`යුරු….උන්ගේ වතින්…
ඔහුව යළි, යළි මරා දැමෙන…දෙසැම්බර් සාදය….
ඔහුට පෙර හා පසුව ආ…ඔහු වන් සියල්ලෝ…
හොඳපිට නොපිට හරවා…නොපිට හොඳපිට කොට විකිණූ…
කළු කුහරයට ඔහුත් බිලිවිය…
පූජනීය සියල්ල කෙළෙසිණි…..

ගේබ්‍රියෙල් අසනු….! .. පිඹිනු හොරණෑව….
තවත් කල් නොහැර…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s